یکی از مهم‌ترین ساز و کارهایی که باید از سوی دانشجویان علوم کامپیوتر درک گردد پشته‌ی فراخوانی تابع است (گاهی اوقات تحت عنوان پشته‌ی اجرای برنامه نیز شناخته می‌شود). این ساختمان داده – که در پشت صحنه کار خود را انجام می‌دهد – ساز و کار فراخوانی و بازگشت توابع و همچنین ایجاد، نگهداری و انهدام متغیرهای خودکار توابع فراخوانی‌شده را نیز پشتیبانی می‌کند.