UUID اختصار عبارت Universally Unique Identifier به معنای شناسه منحصر به فرد جهانی می‌باشد. به‌جای این اصطلاح از GUID که اختصار عبارت Globally Unique Identifier به معنای شناسه منحصر به فرد عمومی نیز استفاده می‌شود. GUID یک اصطلاح صنعتی است که توسط شرکت مایکروسافت برای ارائه یک شماره مرجع که در هر زمینه‌ای منحصر به فرد است، تعریف شده است در حالی که در محیط آکادمیک و در استانداردها از اصطلاح UUID استفاده شده است. هر دو اصطلاح به یک موضوع اشاره دارند و تفاوتی در استفاده ندارند.