در برخی از سناریوها نیاز به نمایش خروجی چند مقدار به صورت یک مقدار با یک جداکننده مانند کاما داریم. در Oracle می‌توان از تابع LISTAGG برای تبدیل نتایج پرس‌و‌جو به صورت یک مقدار جداشده با کاما استفاده نمود.