ایجاد مدل و مدل‌سازی برای بررسی دقیق انواع مختلف سیستم‌های نرم‌افزاری در مقیاس کوچک و بزرگ به کار می‌آید. با ساختن مدل این امکان به شما داده می‌شود با ابعاد مختلف پروژه قبل از ساخت آشنا شوید. گاهی در پروژه‌های بزرگ به دلیل پیچیدگی بیش از حد نمی‌شود سیستم را از جنبه‌های مختلف سنجید. بنابراین برای فهم کامل سیستم، یافتن و نمایش ارتباط بین بخش‌های مختلف آن، به مدل‌سازی می‌پردازیم. UML زبانی برای مدل‌سازی یا ایجاد نقشه‌ی تولید نرم‌افزار است.