یکی از موارد پُرکاربرد در مهندسی معکوس نرم‌افزارهای دارای بانک اطلاعاتی جستجوی یک مقدار در کل جدول‌های یک بانک اطلاعاتی است.

به این منظور می‌توان از کد زیر استفاده نمود:

 1DECLARE @SearchStr nvarchar(100)
 2SET @SearchStr = '## YOUR STRING HERE ##'
 3 
 4CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))
 5 
 6SET NOCOUNT ON
 7 
 8DECLARE @TableName nvarchar(256),
 9	@ColumnName nvarchar(128),
10	@SearchStr2 nvarchar(110)
11
12SET @TableName = ''
13
14SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')
15 
16WHILE @TableName IS NOT NULL
17BEGIN
18  SET @ColumnName = ''
19  SET @TableName = 
20  (
21    SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
22    FROM   INFORMATION_SCHEMA.TABLES
23    WHERE     TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
24      AND  QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
25      AND  OBJECTPROPERTY(
26          OBJECT_ID(
27            QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
28             ), 'IsMSShipped'
29              ) = 0
30  )
31 
32  WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)     
33  BEGIN
34    SET @ColumnName =
35    (
36      SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
37      FROM   INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
38      WHERE     TABLE_SCHEMA  = PARSENAME(@TableName, 2)
39        AND  TABLE_NAME  = PARSENAME(@TableName, 1)
40        AND  DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'decimal')
41        AND  QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
42    )
43 
44    IF @ColumnName IS NOT NULL    
45    BEGIN
46      INSERT INTO #Results
47      EXEC
48      (
49        'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
50        ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
51      )
52    END
53  END  
54END
55 
56SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
57 
58DROP TABLE #Results

همچنین می‌توان به منظور قابلیت استفاده مجدد، کد بالا را به صورت Stored Procedure نیز پیاده‌سازی نمود:

 1CREATE PROC SearchAllTables
 2(
 3  @SearchStr nvarchar(100)
 4)
 5AS 
 6BEGIN
 7  CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))
 8 
 9  SET NOCOUNT ON
10 
11  DECLARE @TableName nvarchar(256), 
12		@ColumnName nvarchar(128),
13		@SearchStr2 nvarchar(110)
14		
15  SET @TableName = ''
16  SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')
17 
18  WHILE @TableName IS NOT NULL  
19  BEGIN
20    SET @ColumnName = ''
21    SET @TableName = 
22    (
23      SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
24      FROM   INFORMATION_SCHEMA.TABLES
25      WHERE     TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
26        AND  QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
27        AND  OBJECTPROPERTY(
28            OBJECT_ID(
29              QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
30               ), 'IsMSShipped'
31                ) = 0
32    )
33 
34    WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)       
35    BEGIN
36      SET @ColumnName =
37      (
38        SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
39        FROM   INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
40        WHERE     TABLE_SCHEMA  = PARSENAME(@TableName, 2)
41          AND  TABLE_NAME  = PARSENAME(@TableName, 1)
42          AND  DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'decimal')
43          AND  QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
44      )
45   
46      IF @ColumnName IS NOT NULL      
47      BEGIN
48        INSERT INTO #Results
49        EXEC
50        (
51          'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
52          ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
53        )
54      END
55    END  
56  END
57 
58  SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
59  DROP TABLE #Results
60END