به منظور استفاده از جداول نمونه یکسان در مطالب این وبلاگ تصمیم گرفتم در یک مطلب جداگانه اسکریپت‌های مربوط به ایجاد جداول و ثبت داده‌های پیش فرض آن را برای هر نوع بانک اطلاعاتی قرار دهم. در این مطلب اسکریپت مربوط به بانک اطلاعاتی Oracle قرار داده شده است.

جدول regions

1CREATE TABLE regions (
2    region_id NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3    region_name VARCHAR2(25) DEFAULT NULL
4);
5
6INSERT INTO regions(region_id,region_name) VALUES (1,'Europe');
7INSERT INTO regions(region_id,region_name) VALUES (2,'Americas');
8INSERT INTO regions(region_id,region_name) VALUES (3,'Asia');
9INSERT INTO regions(region_id,region_name) VALUES (4,'Middle East and Africa');

جدول countries

 1CREATE TABLE countries (
 2	country_id CHAR(2) PRIMARY KEY,
 3	country_name VARCHAR2(40) DEFAULT NULL,
 4	region_id NUMBER(10) NOT NULL,
 5	FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES regions (region_id) ON DELETE CASCADE
 6);
 7
 8INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('AU','Australia',3);
 9INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('AR','Argentina',2);
10INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('BE','Belgium',1);
11INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('BR','Brazil',2);
12INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('CA','Canada',2);
13INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('CH','Switzerland',1);
14INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('CN','China',3);
15INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('DE','Germany',1);
16INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('DK','Denmark',1);
17INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('EG','Egypt',4);
18INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('FR','France',1);
19INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('HK','HongKong',3);
20INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('IL','Israel',4);
21INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('IN','India',3);
22INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('IT','Italy',1);
23INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('JP','Japan',3);
24INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('KW','Kuwait',4);
25INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('MX','Mexico',2);
26INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('NG','Nigeria',4);
27INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('NL','Netherlands',1);
28INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('SG','Singapore',3);
29INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('UK','United Kingdom',1);
30INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('US','United States of America',2);
31INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('ZM','Zambia',4);
32INSERT INTO countries(country_id,country_name,region_id) VALUES ('ZW','Zimbabwe',4);