برای کار با آدرس‌های IPv4 و IPv6 در CSharp از کتابخانه System.Net و کلاس IPAddress استفاده می‌شود.

به منظور اعتبارسنجی آدرس‌های IP می‌توان از کد زیر استفاده نمود:

1public static bool IsValidIp(string address)
2{
3  return IPAddress.TryParse(address, out _);
4}

به منظور تشخیص نسخه‌ی آدرس‌های IP می‌توان از کد زیر استفاده نمود:

 1public static IpVersion GetIpVersion(string address)
 2{
 3  if (IPAddress.TryParse(address, out var ipAddress))
 4  {
 5    if(ipAddress.AddressFamily == System.Net.Sockets.AddressFamily.InterNetwork)
 6    {
 7      return IpVersion.IPv4;
 8    }
 9    else if(ipAddress.AddressFamily == System.Net.Sockets.AddressFamily.InterNetworkV6)
10    {
11      return IpVersion.IPv6;
12    }
13  }
14
15  return IpVersion.Unknown;
16}
17	
18public enum IpVersion
19{
20  Unknown = -1,
21  IPv4,
22  IPv6
23}

آدرس Loopback یک آدرس IP ویژه است که برای آزمایش کارت‌های شبکه، ارتباطات و انتقال در یک کارت شبکه محلی و برنامه‌های کاربردی استفاده می‌شود. این آدرس IP مربوط به Loopback Interface نرم‌افزار کارت شبکه است که هیچ سخت‌افزاری با آن ارتباط ندارد و نیازی به اتصال فیزیکی به شبکه ندارد. برای تشخیص اینکه یک IP از نوع Loopback است یا خیر می‌توان از کد زیر استفاده نمود:

 1public static bool IsLoopback(string address)
 2{
 3  if (address == "localhost")
 4    return true;
 5
 6  if (IPAddress.TryParse(address, out var ipAddress))
 7  {
 8    if (ipAddress == IPAddress.Loopback || ipAddress == IPAddress.IPv6Loopback)
 9      return true;
10  }
11
12  return false;
13}